Stanovy

PREAMBULE

Aso­ci­a­ce ja­zy­ko­vých tes­te­rů (dá­le AJAT) je dob­ro­vol­né pro­fes­ní ne­po­li­tic­ké sdru­že­ní fy­zic­kých i práv­nic­kých osob za­bý­va­jí­cích se vý­u­kou, vzdě­lá­vá­ním, tes­to­vá­ním, hod­no­ce­ním a osvě­tou v ob­las­ti ci­zích a ma­teř­ských ja­zy­ků.

 

I. NÁZEV SDRUŽENÍ

Aso­ci­a­ce ja­zy­ko­vých tes­te­rů Čes­ké re­pub­li­ky.

 

II. SÍDLO

Pod Ji­rás­ko­vou čtvr­tí 14, 147 00 Pra­ha 4

 

III. POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŽENÍ

 1. Sdru­žo­vat od­bor­nou i šir­ší ve­řej­nost se zá­jmem o pro­ble­ma­ti­ku vzdě­lá­vá­ní, hod­no­ce­ní a tes­to­vá­ní v ja­zy­cích.
 2. Pod­po­ro­vat in­for­mo­va­nost od­bor­né i šir­ší ve­řej­nos­ti v ob­las­ti hod­no­ce­ní a tes­to­vá­ní v ja­zy­cích, pře­de­vším v ob­las­ti uplatňová­ní te­o­re­tic­kých prin­ci­pů a obec­ných zá­sad plat­ných v tes­to­vá­ní a hod­no­ce­ní ja­zy­ko­vých do­ved­nos­tí a zlep­šo­vá­ní pra­xe v tes­to­vá­ní a hod­no­ce­ní ja­zy­ků.
 3. Pod­po­ro­vat ak­tiv­ní účast od­bor­né i šir­ší ve­řej­nos­ti při uplatňová­ní te­o­re­tic­kých prin­ci­pů a obec­ných zá­sad plat­ných v tes­to­vá­ní a hod­no­ce­ní ja­zy­ko­vých do­ved­nos­tí a zlep­šo­vá­ní pra­xe v tes­to­vá­ní a hod­no­ce­ní ja­zy­ků.
 4. Za­jiš­ťo­vat spo­lu­prá­ci čle­nů Aso­ci­a­ce s ve­řej­nos­tí.
 5. Roz­ví­jet po­vě­do­mí o správ­ných po­stu­pech při hod­no­ce­ní a tes­to­vá­ní ja­zy­ků ve všech for­mách vzdě­lá­vá­ní, včet­ně ce­lo­ži­vot­ní­ho.
 6. Ší­řit osvě­tu v ob­las­ti vzdě­lá­vá­ní, hod­no­ce­ní a tes­to­vá­ní.
 7. Pod­po­ro­vat vý­zkum, vzdě­lá­vá­ní a vý­mě­nu zku­še­nos­ti v obo­ru.
 8. Zpro­střed­ko­vá­vat in­for­ma­ce z obo­ru.
 9. Spo­lu­pra­co­vat s or­ga­ni­za­ce­mi po­dob­né­ho za­mě­ře­ní v ČR i na me­zi­ná­rod­ním po­li.
 10. Pod­po­ro­vat pro­fes­ní eti­ku.

V rám­ci ve­d­lej­ší ne­bo do­plňko­vé čin­nos­ti bu­de Aso­ci­a­ce:

 • vy­tvá­řet, na­bí­zet a re­a­li­zo­vat vzdě­lá­va­cí pro­gra­my.
 • po­řá­dat vzdě­lá­va­cí ak­ce, kon­fe­ren­ce a se­tká­ní.
 • po­sky­to­vat po­ra­den­ské služ­by v ob­las­ti hod­no­ce­ní a tes­to­vá­ní.
 • vy­tvá­řet a po­sky­to­vat eva­lu­ač­ní ná­stro­je a pro­jek­ty.

 

IV. DOBA TRVÁNÍ SDRUŽENÍ

Aso­ci­a­ce se za­klá­dá na do­bu ne­u­r­či­tou.

 

V. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ

 1. Čle­nem Aso­ci­a­ce se mů­že stát kaž­dá fy­zic­ká oso­ba star­ší 18 let a práv­nic­ké oso­by, kte­ré sdí­le­jí cí­le OS a je­ho po­slá­ní.
 2. Člen­ství vzni­ká schvá­le­ním pí­sem­né při­hláš­ky, při­je­tí no­vé­ho čle­na schva­lu­je/za­mí­tá Ra­da Aso­ci­a­ce na nej­bliž­ším se­tká­ní.
 3. Člen­ství v Aso­ci­a­ci za­ni­ká: 
  1. zá­ni­kem Aso­ci­a­ce;
  2. ke dni do­ru­če­ní pí­sem­né­ho ozná­me­ní o vy­stou­pe­ní čle­na Ra­dě Aso­ci­a­ce;
  3. zru­še­ním člen­ství na zá­kla­dě roz­hod­nu­tí 2/3 vět­ši­ny Ra­dy Aso­ci­a­ce;
  4. ne­za­pla­ce­ním člen­ské­ho pří­spěv­ku bez udá­ní váž­né­ho dů­vo­du;
  5. smr­tí čle­na.
 4. Vy­lou­če­ní čle­na zvá­ží Ra­da Aso­ci­a­ce v pří­pa­dě opa­ko­va­né­ho po­ru­šo­vá­ní sta­nov, ne­do­dr­žo­vá­ní cí­lů, po­slá­ní a prin­ci­pů dob­ré pra­xe Asoci­a­ce, a to pře­de­vším v pří­pa­dě, že již do­šlo k pí­sem­né­mu na­po­me­nu­tí.

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Prá­va čle­na Aso­ci­a­ce:
  1. účast­nit se Val­né hro­ma­dy čle­nů Aso­ci­a­ce;
  2. po­dá­vat ná­vrhy Ra­dě Aso­ci­a­ce a žá­dat o je­jich pro­jed­ná­ní;
  3. být in­for­mo­ván o čin­nos­ti Ra­dy a ce­lé Aso­ci­a­ce, včet­ně hos­po­da­ře­ní;
  4. prá­vo vo­lit or­gá­ny Aso­ci­a­ce a být vo­len;
  5. prá­vo po­dí­let se na čin­nos­ti Aso­ci­a­ce.
 2. Po­vin­nos­ti čle­na Aso­ci­a­ce:
  1. do­dr­žo­vat sta­no­vy Aso­ci­a­ce a pl­nit usne­se­ní or­gá­nů Aso­ci­a­ce;
  2. ak­tiv­ně há­jit zá­jmy Aso­ci­a­ce, do­dr­žo­vat všech­ny vnitř­ní do­ho­dy a ne­pod­ni­kat žád­né kro­ky, kte­ré by by­ly v roz­po­ru se sta­no­va­mi a usne­se­ní­mi or­gá­nů Aso­ci­a­ce;
  3. pla­tit pra­vi­del­ně a včas schvá­le­né člen­ské pří­spěv­ky, je­jichž vý­še a do­ba splat­nos­ti bu­de ur­če­na na za­se­dá­ní Val­né hro­ma­dy.

 

VII. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGÁNY ASOCIACE

 1. Val­ná hro­ma­da AJAT:
  1. je nej­vyš­ším or­gá­nem Aso­ci­a­ce a schá­zí se pod­le po­tře­by, mi­ni­mál­ně je­den­krát za rok;
  2. při­jí­má usne­se­ní vět­ši­nou hla­sů pří­tom­ných čle­nů;
  3. je usná­še­ní schop­ná, je-li pří­tom­na 1/4 z cel­ko­vé­ho po­čtu čle­nů;
  4. pro­jed­ná­vá a schva­lu­je vý­roč­ní zprá­vu za uply­nu­lé ob­do­bí, plán čin­nos­ti na dal­ší ob­do­bí a roz­po­čet Aso­ci­a­ce;
  5. vo­lí a od­vo­lá­vá zá­stup­ce do Ra­dy Aso­ci­a­ce;
  6. je opráv­ně­na pod­le po­třeb roz­ho­do­vat o zří­ze­ní či zru­še­ní dal­ších or­gá­nů Aso­ci­a­ce;
  7. je opráv­ně­na po­vě­řo­vat čle­ny Aso­ci­a­ce úko­ly;
  8. schva­lu­je vý­ši člen­ských pří­spěv­ků;
  9. schva­lu­je změ­nu sta­nov;
  10. roz­ho­du­je o zá­ni­ku Aso­ci­a­ce.
 2. Ra­da AJAT:
  1. je sta­tu­tár­ním, vý­kon­ným a ří­dí­cím or­gá­nem;
  2. má 3 čle­ny;
  3. kaž­dý člen ra­dy je opráv­něn jed­nat jmé­nem Aso­ci­a­ce sa­mo­stat­ně;
  4. v če­le sto­jí před­se­da, kte­ré­ho vo­lí Ra­da Aso­ci­a­ce na do­bu jed­no­ho roku;
  5. před­se­da ří­dí čin­nost Aso­ci­a­ce;
  6. před­se­da mů­že pí­sem­ně zmoc­nit vý­ko­nem svých pra­vo­mo­cí ji­né­ho čle­na Ra­dy Aso­ci­a­ce;
  7. jmé­nem sdru­že­ní mů­že jed­nat i Ra­dou Aso­ci­a­ce pí­sem­ně zmoc­ně­ný člen Aso­ci­a­ce;
  8. usne­se­ní Ra­dy Aso­ci­a­ce se při­jí­má vět­ši­nou hla­sů pří­tom­ných čle­nů;
  9. Ra­du Aso­ci­a­ce svo­lá­vá před­se­da ne­bo ji­ný po­vě­ře­ný člen ra­dy nejmé­ně dva­krát roč­ně;
  10. Ra­da Aso­ci­a­ce mů­že při­jmout usne­se­ním svůj jed­na­cí řád, kte­rý po­drob­ně­ji upra­ví prá­va a po­vin­nos­ti čle­nů a Ra­dy Aso­ci­a­ce a kte­rý ne­smí být v roz­po­ru s tě­mi­to sta­no­va­mi. Usta­ve­ní jed­na­cí­ho řá­du, kte­ré je v roz­po­ru s tě­mi­to sta­no­va­mi, je ne­plat­né.
  11. dal­ší vý­kon­né funk­ce sta­no­ví Ra­da Aso­ci­a­ce, je­jich per­so­nál­ní ob­sa­ze­ní se dě­je pro­střed­nic­tvím no­mi­na­cí čle­nů a je schva­lo­vá­no Val­nou hro­ma­dou.
 3. Dal­ší or­gá­ny zří­ze­né roz­hod­nu­tím Val­né hro­ma­dy, např. kon­t­rol­ní ko­mi­se.

 

VIII. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 1. Hos­po­da­ře­ní Aso­ci­a­ce se ří­dí obec­ně plat­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy a od­po­ví­dá za něj Ra­da Aso­ci­a­ce.
 2. Pro­střed­ky na svo­ji čin­nost zís­ká­vá Aso­ci­a­ce:
  1. z člen­ských pří­spěv­ků, je­jichž vý­ši na­vr­hu­je Ra­da Aso­ci­a­ce;
  2. z da­rů, do­ta­cí, gran­tů a pod­por ji­ných fy­zic­kých ne­bo práv­nic­kých osob, z vlast­ní čin­nos­ti Aso­ci­a­ce, od­ka­zů a úro­ků.
 3. Vý­da­je jsou za­mě­ře­ny na re­a­li­za­ci cí­lů Aso­ci­a­ce.
 4. Spon­zor­ské da­ry mo­hou být ve for­mě věc­né, fi­nanč­ní či ji­né. Aso­ci­a­ce mů­že své spon­zo­ry pro­pa­go­vat na svých webo­vých strán­kách či na svých ak­cích. O kon­krét­ní par­ti­ci­pa­ci spon­zo­ra roz­ho­du­je Ra­da Aso­ci­a­ce.
 5. Hos­po­dář­ský rok je shod­ný s ka­len­dář­ním rokem.
 6. Fi­nanč­ní ope­ra­ce jsou ve­de­ny na účtu Aso­ci­a­ce.

 

IX. VZNIK A ZÁNIK SDRUŽENÍ

 1. AJAT vzni­ká dnem re­gis­tra­ce dle zá­ko­na č. 83/1990 Sb., o sdru­žo­vá­ní ob­ča­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, u Mi­nis­ter­stva vni­t­ra ČR.
 2. Aso­ci­a­ce za­ni­ká, po­kud se pro je­jí zá­nik vy­slo­ví ale­spoň 2/3 vět­ši­na řád­ných účast­ní­ků Val­né hro­ma­dy Aso­ci­a­ce.
 3. Pro pří­pad li­kvi­da­ce Aso­ci­a­ce se na stej­né Val­né hro­ma­dě usta­ví li­kvi­dač­ní ko­mi­se, kte­rá v sou­la­du s obec­ně zá­vaz­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy roz­hod­ne o ma­jet­ku or­ga­ni­za­ce.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ve vě­cech ne­u­pra­ve­ných tě­mi­to sta­no­va­mi pla­tí obec­ně zá­vaz­né práv­ní před­pi­sy.
 2. Sta­ne-li se ně­kte­ré usta­no­ve­ní těch­to Sta­nov ne­plat­ným, ne­ní tím do­tče­na plat­nost ostat­ních usta­no­ve­ní Sta­nov. V ta­ko­vém pří­pa­dě je Ra­da po­vin­na pro­vést úpra­vu sta­nov na nej­bliž­ší val­né hro­ma­dě.
 3. Ty­to sta­no­vy by­ly při­ja­ty zá­stup­ci Aso­ci­a­ce ja­zy­ko­vých tes­te­rů ČR na usta­vu­jí­cí schůzi Aso­ci­a­ce ja­zy­ko­vých tes­te­rů v Pra­ze 6. 2. 2012.