Aktuálně

Místo konání: Berufsförderungsinstitut; Linz, Rakousko

11. a 12. prosince 2014 se v rakouském Linci uskutečnil dvoudenní familiarizační workshop zaměřený na práci s multilingválním korpusem Merlin, který se konal při příležitosti jeho online spuštění. Workshopů se účastnila Martina Hulešová a Petra Chvojková. V úvodní části byl představen tříjazyčný jazykový korpus obsahující jazykové projevy nerodilých mluvčích ve třech evropských jazycích (čeština, italština a němčina).

            Poté následovaly paralelní workshopy určené primárně vyučujícím cizích jazyků, ten „český“ vedl PhDr. Pavel Pečený z Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze, který představil celou škálu možností užití korpusu vyučujícími (například jak je možné porovnávat jazykové projevy vlastních studentů s tzv. „žákovskými“ texty, které se objevují v korpusu).

            Odpoledne bylo věnováno možnostem pokročilejšího vyhledávání v korpusu (např. jak může vyučující pomocí korpusu MERLIN zjistit, na jaké jazykové úrovni chybují nejčastěji nerodilí mluvčí třeba ve slovosledu nebo dělají chyby ve skloňování). Bylo také ukázáno využití korpusu pro učitele, kteří připravují studenty na některou z certifikovaných zkoušek (při vyhledávání je možné se například zaměřit pouze na to, jaký typ chyb se nejčastěji objevuje na dané jazykové úrovni, a z toho následně odvodit, čemu je třeba věnovat pozornost při přípravě na zkoušku). Korpus nabízí celou řadu dalšího využití.

Následující den pokračoval workshop věnující se využití MERLINu pro jazykové testování a tvorbu učebních materiálů vztažených k Společnému evropskému rámci pro jazyky. Bylo prezentováno, jak mohou autoři učebnic pracovat s MERLINem, zejména pokud chtějí vytvářet učebnice hlásící se k filozofii Společného evropského referenčního rámce a bude je například zajímat, do kterých úrovní dle SERR (A1–C1) patří dané jazykové jevy. Závěr workshopu byl věnován využití MERLINu při tvorbě jazykového testu, kdy bylo vysvětleno, jak může korpus pomoci jazykovým testerům v procesu rozhodování (např. do jaké úrovně spadají dané jazykové jevy). Podobně je možné využít korpus při tzv. benchmarkingu, kdy MERLIN může pomoci s posuzováním hodnocení takových testů, které by mohly vyvolat diskuzi u hodnotitelů (kdy například celkové hodnocení kandidáta je na úrovni B2, ale znalost pravopisu odpovídá úrovni A2 a gramatiky úrovni B1).

Tím se však využití MERLINu zdaleka nevyčerpává, vzhledem k jeho rozsahu (česká část korpusu obsahuje celkem 411 textů, německá 1 035 textů a italská 816 textů) je možné korpus využívat i pro výzkumné účely, neboť obsahuje vzorek jedinečných jazykových dat (resp. „žákovských“ textů), navíc program umožňuje porovnávání s německými a italskými testy.

Jazykový korpus MERLIN obsahuje texty pocházející z testů TELC (němčina a italština) a z Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE) pro různé úrovně (VTC ÚJOP UK). Obě instituce, TELC i Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze jsou plnoprávnými členy ALTE a jejich zkoušky odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky. Texty obsažené v korpusu tedy skutečně odpovídají deklarovaným jazykovým úrovním a je tedy možné z nich vycházet při výuce, tvorbě učebních materiálů, při tvorbě jazykových testů i při výzkumu.

Další informace jsou k dispozici na www.merlin-platform.eu.

PhDr. Pavel Pečený:Korpus Merlin (Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně) – praktické využití při výuce a přípravě na certifikované zkoušky (text příspěvku ve sborníku, s. 21-24+prezentace PPT).